Blog Image

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Slut för i år

Grävning Posted on Sun, October 12, 2014 19:05:33

Undersökningarna vid Runsa är nu avslutade för i år. Vår
avsikt var att kunna avsluta Runsas harg, terrass III och det lyckades nästan.

Sist vi skrev på denna sida berättade vi om ett orangefärgat lager som täckte
en stor del av terrassen. Lagret var helt fyndtomt. Under detta vidtog ett
sotlager med inslag av skärvsten och generellt med mycket få fynd av obrända
och brända ben – ingenting annat. I lagret låg ett flertal härdar och enstaka
härdgropar som överlag låg ganska tätt. Sotlagret och härdarna koncentrerades
till terrassens centrala och västra del. Bland dessa fanns en säregen
härdanläggning. Den var uppbyggd av en större samt ett par mindra
flata hällar som var hårt brända. Hällarna omgavs av en mindre stenpackning
samt var lagda på flera mindre starkt skärviga och skörbrända stenar. I
anläggningen påträffades för ovanlighetens skull delar av en mindre fårskalle
med ett tydligt slaktspår i skallens längdriktning. Som bilden visar tangerar
och delvis skär två yngre stolphål hällhärdens södra respektive norra delar.

Denna hällhärd är för övrigt den äldsta av sammanlagt tre
med snarlik uppbyggnad. Alla är lokaliserade till terrassens centrala del. De
yngre placerades dock mer ”centrerade” till terrassens mittaxel.

En annan säregen anläggning som låg omgiven av, och på
sotlagret var en dm tjock oval ”kaka” av packad sand och enstaka
småstenar. Den innehöll brända ben av olika djurslag. I övrigt, ett helt
fyndtomt lager men uppenbarligen ett resultat av det myckna eldandet i härdar
ofta direkt på berghällen. Eldandet måste ses som en initiation och invigning
av platsen som föregår byggandet av själva terrassen. Ett stort antal småhärdar
finns även i de yngre lagren.

Kvar till nästa år är att undersöka själva terrasspackningen
samt att klargöra var och hur terrassen, hargen avslutas i söder. Komna så här
långt kan en verksamhet tecknas på hargen var man efter en inledande och sparsmakad,
närmast asketisk fas, som stängts, täcks av ett lerlager, övergått i en två, tre
faser av ”överdåd”. I ett yngre skede täcks en mindre del av kulturlager med
ett lerskikt. Med överdåd menas en stor mängd offrade och konsumerade djur, en
förhållandevis stor mängd säd som vete men framför allt korn i stolphål och,
ett rikt och varierat fyndmaterial. Det är dock svårt att tolka detta utifrån
en funktionalistisk aspekt, att se fynden som utslag av olika hantverk på
terrassen eller som basala hushållsgöromål som bedrivits här. Snarare
representerar fyndbilden en slags komprimerad världsbild och uttryck för en
världsordning där man velat framhålla en rad aspekter centrala för människorna,
för det Runsa representerade och samfundet i stort. Föremål har spritts,
”strösslats” över ytan; pärlor, glasfragment, söljor, bältesbeslag, nålar,
spelpjäser, en komplett fiskekrok, en kam i ett stycke samt flera kamfragment, knivar
och andra järnföremål, keramik samt inte minst en stor mängd brynen,
slipstenar, knackstenar och enstaka malstenar. Spåren och uttrycken på Runsas
harg har flera likheter med exempelvis lunden vid Lunda utanför Strängnäs och
med kultplatsen på Helgö, foundation IV.

Hargen, terrass III ligger i direktanslutning till hallhuset
som ligger något högre i terrängen i öster. I väster avgränsas terrassen av det
sk utsiktsberget som höjer sig ovan hargen och innebar en alldeles utmärkt
åskådarplats.

Föremål som skulle kunna knytas till olika gudar, deras
attribut, är en miniatyrhammre av järn samt en närmast trekantig amulett, även
den av järn. Den stora mängden deponerade djurben, säden liksom delar av
förkolnade brödbitar, rotknölar av brudbröd respresenterar olika aspekter av
frukbarhetskult.

Enstaka delar av bottenskållor från järnsmide men inget
smide på platsen kunde konstateras, inte heller vävning trots flera större och
mindre delar av vävtyngder sprida över ytan. Däremot kan spåren av benhantverk
i form av ett stort antal mindre benplattor som pekar på kamtillverkning samt
flera råämnen av metacarpusben från nöt, indikera att man under hargens yngre
fas bedrivit hantverket på platsen.

Fynd som kan dateras, hör till hargens yngre faser och
ligger i sen folkvandringstid – tidig Vendeltid, 500 till ca 600 e.Kr. Vi har
lämnat in flera kolprover från sotlagret, bottenlagret och återkommer senare
med resultaten av dessa. Detsamma gäller resultaten av proverna från hamnen
tagna i stolphål och härdar, något vi redogjort för i tidigare rapport.

På återseende!Nu är boken här!

På gång Posted on Thu, August 07, 2014 12:57:22

Nu har den nya boken kommit!

För mer information gå in under Publicerat

Där finns information om innehåll, pris och vem man ska kontakta.Sista veckan för den här gången…

Grävning Posted on Sun, July 20, 2014 21:25:41

Runsagrävningen avslutad – den tomma veckan

Terrass III – en harg!

Den 4:e juli avslutades denna etapp, dock inte årets
undersökningar av på Runsa. Vår förhoppning var att terrassen skulle vara
färdigundersökt. Så blev nu inte fallet. Vad som återstår är ett mörkt sotrikt
bottenlager som täcker större delen av terrassens yta. I lagret finns enstaka
spridda härdar. Stolphålen vi undersökt tycks inte höra till denna
”initiationfas” utan till efterföljande skede, då man täckte sotlagret med ett
lager med lera som färgats orange av värmen. Delar av sotlagret undersöktes och
det innehåller i princip endast obrända djurben, i mindre utsträckning brända.

I övrigt var det en ganska så fyndtom arbetsvecka. Det
orangefärgade lerlagret var tomt. I ett begränsat avsnitt framkom i övergången
mellan leran och det underliggande sotlagret brända tunna pinnar som låg kors
och tvärs. De brända pinnarna representerar troligen en del av den avsiktliga
avbränningen – ”initiationen”, snarare än rester av en konstruktion.
Vedartsbestämningarna återstår att göra. Bilden ovan visar det rödbrända lagret och bilden nedan visar samma område där pinnarna framträdde under det röda lagret.

I övrigt kom de nya fynden i en smal korridor
mellan terrassens västra begränsning och ”utsiktsberget”, det bergsavsnitt som
inte enbart utgör en gräns för ”hargen” utan fungerar även som en utmärkt
”åskådarplats”. Här fans en liten härd med en lerplatta och fynd av
vävtyngdsfragment och en mindre depå med förkolnade sädeskorn.

Vår preliminära tolkning är att terrass III är en harg, en
kultplats intill och i direktanslutning till den stora hallbyggnaden.
Stolphålen i två parallella rader, har vi idag svårt att tolka som rester av en
byggnad. Varför skulle de i så fall vara så tätt ställda och samtidigt bara
finnas på terrassens södra halva? Mycket återstår att göra här men man skulle
kunna se stolphålen som representerar ett par generationer, omstolpningar, mera
som spår av en ”pelargång” utan tak än som en faktisk byggnad. Fyndbilden
styrker denna tolkning. Stora mängder djurben, både spritt i lager och i
särskilda koncentrationer på olika nivåer, och inte minst, i olika
anläggningar. Här kan nämnas alla de små ”engångshärdarna”, flertalet stolphål
och i en större skärvstenssamling.

Vad med miniatyrhammaren? Vi skrev om detta fynd för några
veckor sedan och därefter har flera kommenterat fyndet; både pro et contra.
Flera har påtalat vår bristande kunskap i introduktionen av guden Tor och hans
attribut, religionsvetare liksom arkeologer. Frågan är vad man säger om
veckonamnet och flera ortnamn med gudens namn och deras ålder. Avbildningar av
Oden, Tyr mfl gudar på brakteater har nämnts men Tor är ganska undflyende. Vi
tycks sakna en god kronologi för torshammare överlag, fynd som görs i
gravsammanhang. De välbekanta och totalt dominerande från vikingatid ligger som
en våt mental yllefilt över oss. De
tveksamma har kallat fyndet för en hästskosöm, det gjorde jag själv när fyndet
dök upp men jag insåg snart att det inte kunde vara en dylik. Vi kan ta bort
namnet ”Tor” före ”hammare” men en hästskosöm är det inte. Hade vi grävt inom en bytomt eller en
annan plats med en längre kontinuitet än vad Runsa kan uppvisa hade det varit
ett rimligt antagande. Men det finns inget sådant uppe på Runsaberget! Vi
saknar alla spår av yngre järnålder-medeltid där uppe.
Packningen täcktes under matjorden av kulturlager och det finns inga som helst
tecken på att man någon gång skulle ha ”brutit upp” skärvstenspackningen och
planterat en hästskosöm!

Jag tror som flera andra att vi måste söka etablera en
kronologi för dessa miniatyrhammare ”Torshammare” och bedriva en diskussion med
religionsvetare och ortnamnsforskare.

Vid tidigare grävning hittades ett föremål/redskap i horn där funktionen inte har kunnat fastställas. I år hittades ett liknande föremål men som är halverat.

Återstoden av hargen – terrass III kommer att undersökas
under början av hösten. Vi återkommer med nyheter. På återhörande!

Lodfoto: Stefan Östlund4:e veckan

Grävning Posted on Mon, June 30, 2014 21:30:13

Den gångna veckan innebar ett flertal överraskningar som är
mycket spännande men samtidigt ganska så svårtolkade.

I förra veckan skrev vi
att vi hade fått fram ett par stolphål på terrassens södra del, något som vi då
tolkade som en form av markörer in till terrassen – plattformen. Nu har vi sju
stolppar och det är troligt att vi kommer att hitta ytterligare. Det säregna är
att stolparna i varje bock står mycket tätt, från 0,7, till 2 meter.
Fortfarande är det på terrassens södra halva där stolphålen dominerar. I flera
fall uppträder bockarna omlott, något förskjutna, både i sidled och i
längdriktningen. I en del fall kan vi se hur ett äldre stolphål satts igen och
där det nya delvis skär det äldre. Med få undantag förekommer det rikligt med
obrända djurben i stolparna. I enstaka fall i form av tydliga deponeringar, bla
av en käke av en fjolårskalv. I ett annat fanns delar av ett förkolnat bröd.

Frågan är om denna ”stolpskog” representerar ett hus av
något slag som byggts vid två, tre tillfällen.

Vid sidan av djurbenen är fynden av ett flertal knackstenar,
slipstenar och delar av malsten återigen det mest iögonfallande fyndmaterialet.
Knackstenarna är koncentrerade till terrassens västra del i anläggningar under
den avlånga skärvstenspackning som vi skrev om förra veckan och vi är nu uppe i ett tiotal knackstenar.

Två olika knackstenar…


Nedan en slipsten.

Knivar har vi hittat på flera ställen men framför allt i de yngre lagren. Nedan är en av de större knivarna vi hittat.

Nedan är istället den minsta pärlan vi hittills stött på.

Vi har även fortsatt succesivt att lodfotografera genom olika metoder. Peter Kollin tog med sig sin drönare och fotade med hjälp av denna.Ny bok!

På gång Posted on Sun, June 22, 2014 14:49:36

Ny bok snart här!2:a och 3:e veckan på Terrass III

Grävning Posted on Sun, June 22, 2014 13:45:20

Fokus ligger nu åter igen på terrass III uppe på berget, efter att undersökningarna nere i hamnen har avslutats. På terrassen
som måste beskrivas som en plattform, har flera anläggningar nu kunnat undersökas.

Plattformens västra del har markerats av en skärvstenspackning, vilken vi nu är i slutskedet av att undersöka. Skärvstenspackningen ligger delvis mellan två hällar men spider sig även utanför dessa. Inom skärvstenspackningens södra del, utanför hällarna, har järnslaggskoncentrationer hittats. Smidesslagg, droppslagg, har även hittats invid berghällen (utsiktsberget) i ett rödbränt lager som följer berget.

Skärvstenspackningen syns mellan hällarna och söder om dessa.

Även ett smalt bronsband och en knacksten hittades inom denna del av anläggningen.

Delen av packningen som ligger mellan hällarna skiljer sig genom förekomst av brända ben, vilket i övrigt är ovanligt inom terrass III. I packningen mellan hällarna framkom även vad som förefaller vara en miniatyrhammare (Thor?) i anslutning till en hästskalle.

Under skärvstenspackningen går ett upp till dm-tjockt, orangerött-färgat, (bränt) lerlager, detta lager förefaller täcka större delen av plattformens yta. Det har under senaste veckan även blivit klart att detta påförda och brända lerlager i sin tur överlagrar ett mörkt lager med skärvsten, sot och kol.

Vid schaktets östra långsida har flera gropar med obrända djurben undersökts. Men vi har även kunnat konstatera hittills tre stolphål som alla är nedgrävda i de två ovan nämnda lagren. Stolphålen är intressanta men svårtolkade, de ligger i plattformens södra och avslutande(?) del och två utgör ett par. Stolphålen till trots, så går det inte att tala om någon huskonstruktion.

Två av stolphålen. På den nedersta bilden syns skärning genom rött och sotigt lager.

I den södra delen har även en större stenpackning börjat undersökas.

I den södra delen av schaktet har sedan tidigare en malsten, ställd på högkant, iakttagits och nu har vi även en löpare till denna.

Andra typer av slipstenar har hittats, bland annat intill en nål av järn, men även vad vi tror kan vara en oval eldslagningssten?

Nålen av järn och eldslagningsstenen har kommit nedåt terrassen där även en bottenskålla och en brodd kan nämnas bland fynden. I själva terrassen kom i veckan som gick även en pilspets med holk.

Nål av järn.

I övrigt förekommer nitar samt järnföremål inom ytan och mellan skärvstenspackningen och berget vävtyngdsfragment.

Foto: Lisa Widegren Lundin och Andrea JäderlundFortsättning i hamnen

Runsahamn Posted on Mon, June 16, 2014 21:33:20

Grävningen vid hamnen fortsatte ytterligare en vecka och blev en stor framgång, vi kan nu konstatera att det verkligen rör sig om en hamnanläggning. Nedan undersöker Annabell, Peter och Ludvig långschaktet.

I samband med att långschaktet undersöktes kunde vi se att den närmare 10 meter stora stenpackningen inte var en naturlig formation, utan dolde flera stolphål. Nedan syns ett av stolphålen.

Stor uppståndelse när stolphål kunde konstateras.

Stenpackningen och stolphålen tolkar vi som en brygganläggning som ligger mellan 6,5 och 7,5 möh, vilket stämmer överens med den folkvandringstida vattennivån. Kol från stolphålen kommer att dateras.

Ovanför långschaktet påträffades flera härdar samt fynd av brända ben, flinta och några nitar. Nedan gräver Caroline den ena härden.

Under veckan som gick kom även referensgruppen ut på besök för att se vad som hänt och diskutera resultat och framtid.

Foton: Lisa Widegren LundinGrävning vid hamnen

Runsahamn Posted on Sat, June 07, 2014 13:37:40

Under första veckan har vi även grävt ett långschakt nere vid lilla Borgviken för att om möjligt knyta samman hamnanläggningen med de avsatta lagren som ligger nere vid vattenbrynet. Nivåskillnaden i schaktet är omkring 7 meter.

Ovan syns delar av en härd som framkom i den övre delen av schaktet. Härden framkom innanför den avlånga terrassering som blev tydlig vid förra årets röjning av hamnområdet. I och runt härden framkom brända ben och järnnitar.

Vid den nedre delen av schaktet framkom bearbetat trä i form av pålar och en kil(?). Dessa framkom i det lager som tidigare iakttagits med huggspån samt större och mindre träbitar. Det är även i det lagret som en stockbåt hittades 1973 (daterad till 600-tal) och som idag är utställd på Historiska museet.

Ovan pålar, nedan den möjliga kilen.
Foton: Lisa Widegren Lundin« PreviousNext »