I samband med att vi lade igen och återställde hargen,
terrass III, tog vi upp ett mindre schakt intill och nordost om terrasskanten.
Syftet var att se om kulturlagret vi observerat på terrassens norra sida även
fanns här. Det redan konstaterade lagret gick delvis in under en del större stenar och block i
terrassen och vi vill ta reda på hur långt utanför terrass detta lager sträcker sig. Att terrassen byggs ut i etapper kunde vi konstatera i somras och nu har vi även fått en avgränsning på lagret.

I det nämnda lagret har vi gjort fynd
av smidesslagg och flera järnföremål inom en 3×2 meter stor yta intill
terrasskanten. Vidare hittade vi snart flera ässjor, uppbyggda av småsten med
bottenskållor liksom en bit ämnesjärn. Vi fortsätter i veckan som kommer med
att avsluta undersökningen. Troligen finns ytterligare en ässja inom ytan som
är väldigt tydligt avgränsad utåt i form av en fördjupning/skärning i
moränbacken och att man satt halvstora stenar i en linje runt smidesytan vid
övergången till morän.

Av fynden kan nämnas ett trapetsoidformat föremål med en ögla,
”fiskstjärtsliknande” och ett med hullingar eller hakar försett pilspetsliknande
föremål. Den är dock alldeles för lätt och saknar fästanordning för att kunna
fungera som en pilspets, något som framgår av bilden. Men vad är det för något?
Vi återkommer nästa helg med en resumé.

På återhörande!