Veckan startade med en nödvändig röjning och gallring på
stora delar av gravfältet RAÄ 3 nedanför borgberget. Fler anläggningar kom fram
ur den borttagna grönskan, som flera resta stenar. De står som på rad från söder
mot norr och fram mot gravfältets största stensättning som är ca 12 meter i
diameter. Två resta stenar och en mindre rund stensättning berörs av undersökningen.

Den runda stensättningen är en märklig konstruktion som består av en kantkedja och en inre fyllning av
lera och morängrus. Snarlika har tidigare undersökts på det s.k.
Ekebogravfältet i Hammarby socken i centrala Upplands Väsby.

Bättre utfall har det blivit vid de dubbla resta stenarna i
gravfältets södra del. Den större av dessa restes upp idag med benäget bistånd
och hjälp från Hubert Ankarcrona. Ett litet brandlager i en grop intill och
öster om den stora stenen visade sig innehålla bland annat ett
rektangulärt bältesbeslag av brons samt en remdel med två frånställda ansikten
– Runsas ”Janus”? Även denna i brons. Inget av föremålen har legat på
brandbålet utan lagts dit därefter. Fynden daterar vi till äldre Vendeltid,
senare delen av 500-talet. De svarar därmed kronologiskt väl mot de tidig
Vendeltida fynden från exempelvis Hargen, Terrass III.

Foto: Lisa Widegren Lundin